Tool Tính Giá Catalogue

Vui lòng nhập :

Nhập lợi nhuận: giá trị 1 là giá vốn, 1.3 là lợi nhuận 30%

GIÁ TẠM TÍNH

Vui lòng nhập dữ liệu
  • Số lượng:
  • Giá giấy:
  • Kích thước:
  • Số mặt:
  • Số màu:
  • Số màng:
  • Lợi nhuận:
  • Đơn giá:
  • Tổng tiền: